تبلیغات
مرکز آموزش و دانلود عمران (عمران مرکزی) - آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط

اﻟﻒ - رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه‬ ‫درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻀﺎف ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮارﻧﮕﻴﺮد،‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف درﺣﺪود 5 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫رواﻧﮕﺮاﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻦ )2‪ 0.5~1 (kgf/cm‬ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫آن ﺧﺎك ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫درآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺳﻴﻜﻠﻲ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫در وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 21,0 = ‪ (T/σc‬ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻴﭗ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫درآن ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی وﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ‬ ‫ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 8,0 = ‪ (T/σc‬ﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮروی وﺟﻪ ﻛﺸﺸﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻨﻔﺬی‬ ‫ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده واﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ در‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ووﺿﻌﻴﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ درآن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬

ب - درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه از آزﻣﻮﻧﻬﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی‬ ‫ﻋﻤﻞ آوری ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه 82 روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه از آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎری ﺳﻪ‬ ‫ﻣﺤﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ آورد. درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از آزﻣﻮﻧﻬﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺮای اﺟﺮای‬ ‫واﻗﻌﻲ، ﺗﻔﺎوت در درﺟﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪه، ﺟﺪاﻳﻲ وﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﻤﺎن در اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در زﻳﺮآب، اﺧﺘﻼف درﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ﻋﻤﻞ آوری و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ازدﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای واﻗﻌﻲ درﻣﺤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪاری ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه درﻣﺤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه درﻣﺤﻞ ودر آزﻣﻮﻧﻬﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:‬
‫‪σ = Qul/quf‬‬

‫ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق:‬
‫‪ : q ul‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )2‪(kgf/cm‬‬

‫‪ : q uf‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺤﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ )2‪ (kgf/cm‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺧﺎك ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه درﻣﺤﻞ ﺑﻴﻦ 1,1/1 ﺗﺎ 2,2/1 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك درﻣﺤﻞ ﺑﺮای اﺟﺮای واﻗﻌﻲ، درﺻﺪ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎن درﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺑﻴﻦ 1,1 ﺗﺎ 2,2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺪار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ داﻣﻨﻪ‬ ‫وﺳﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺤﻞ، روش اﺧﺘﻼط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺟﺮا وروش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا، درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ درﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.‬


‫روش اﺟﺮاء‬
‫اﺟﺮای ﻛﺎر و اﻣﻜﺎﻧﺎت:‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‫1- اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه‬ ‫2- اﺧﺘﻼط ﺳﻴﻤﺎن‬ ‫3- اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﺶ‬ ‫4- اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه‬ ‫5- ﭘﺮﻛﺮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼط و ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻌﺪادی از روﺷﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 6-1 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از زوﺷﻬﺎی ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮا در ﻣﺤﻞ دارد.‬تونل


‫اﻟﻒ - اﺟﺮای اﺧﺘﻼط :‬ ‫ﺳﻪ روش اﺧﺘﻼط وﺟﻮد دارد:‬ ‫روش ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﺗﻬﺎی داﻣﭙﺮ ﻛﻪ روی ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد.)ﺷﻜﻞ 6-4(‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼط ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﻨﺪه.‬ ‫روش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ )اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎری ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﻜﻮس(.‬

‫دراﻳﻦ روش، اﺧﺘﻼط ﺑﺼﻮرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻛﺎرا اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﺧﺸﻚ ﺑﻮده ودرﺻﺪ آب از درﺻﺪ‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﺷﻜﻞ 6-1 دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ از ﻳﻜﺴﺮی ﻣﺤﻔﻈﻪ‬ ‫ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ وﻳﻚ ﻧﺎزل ﻛﻪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬


‫ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ:
‬ ‫1- ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎزك از دو ﻗﻴﻒ روی ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
‫2- ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزك ﻣﺎﺳﻪ روی ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﻣﻲ ﺷﻮد.
‫3- دو ﻧﻮع ﺷﻮت وﺟﻮد دارد، ﻳﻚ ﻧﻮع ﺷﻮت ﺑﺮﺷﻲ و ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺷﻮت ﺻﻔﺤﻪ ای ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل‬ ‫ﻫﺮ ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد.‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد. اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﺣﻴﻦ اﺧﺘﻼط اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻄﻮر‬ ‫ﻧﺎزك ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد واز ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﻛﺮدن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﺪه وﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﻲ‬ ‫ﻟﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﺎراﻳﻲ واﺧﺘﻼط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روش اﺧﺘﻼط ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪم ﺟﺪاﻳﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺟﺪاﻳﺶ ﺳﻴﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه از ذرات ﻣﺎﺳﻪ در زﻳﺮ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ از آﻧﻴﻮﻧﻬﺎی ﻗﻮی ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه اﺳﭙﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد.‬

‫اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﺶ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﻴﺎء ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺎده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﺶ 05 ﺗﺎ 001 ﮔﺮم ﺑﺮای وزن واﺣﺪ ﺧﺸﻚ )‪ (tf‬ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ب( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﺤﻞ : ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﺤﻞ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬
 ‫1- روش ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن
 ‫2- روش ﺷﻮت
 ‫3- روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺑﺎرﺟﻬﺎی ﺗﻪ ﺑﺎز‬

‫در روش ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ﺑﺮای اﺣﻴﺎء ﻧﻮاﺣﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﺪوزر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫روش ﺷﻮت روﺷﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻜﻞ )6-2(، ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺷﻮت‬ ‫درﺣﺎل اﺟﺮا زﻳﺮ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺧﺎرج ازاﻳﻦ ﺷﻮت ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺮﻛﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻞ آن از ﻧﻮع‬ ‫ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ارﺗﻔﺎع ﻛﻮﺗﺎه وﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد وﺗﻪ ﺷﻮت درﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ روش دارای ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ازﻛﺪر ﺷﺪن آب واﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬


‫روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺮای اﺣﻴﺎء ﻧﺎﺣﻴﻪ ای در آب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ‬ ‫روش وروش ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن، روﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاوﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.‬طبقه بندی:
برچسب ها: آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:57 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.