درجستجوی راه كار:


درسیاست گذاری وبرنامه ریزی هائی كه در رابطه با از میان برداشتن ویا تعدیل مشكلات ناشی از پدیده تمركزدرپیش اند ؛ میباید ، بدوا” حداقل دوهدف بسیار مهم را كه در تعیین مشی برنامه ریزی ها قابل اهمیت بسیار میباشند ، درنظر داشت . نخست اینكه : همانطور كه قبلا مطرح گردید در این مرحله از توسعه بسیاری از فعالیت های اقتصادی خاصه واحدهای مختلف صنعتی وخدماتی كشور ، بعلت شرایط ساختاری موجود ، قدرت وتوان رقابتی چندانی را ندارند ؛ بلكه تقریبا” در همه رشته هاازاین جهت بسیار ضعیف اند . لذا ، برای ادامه كارو حفظ حداقل توان مذكور امروزه وتاكید میشود در این مرحله ودرشرایط حاضرنیاز به بهره مندی از صرفه های ناشی از تمركز وتجمع جمعیتی را داشته، بدین علت گرایش زیادی به استقراردر 

مركز را دارند . بنا براین دركلیه برنامه ریزیهائی هائیكه دررابطه با استقرار فعالیت ها تهیه میشوند، بایدسیاستگذاریهائی كه تحت عنوان ’ تمركز زدائی ’ رایج شده ، رها نمود . در واقع چه توجیه منطقی ای میتوان یافت كه از یكسو با انواع سیاست های حمایتی از جمله چتر گمركی اینگونه واحدهای صنعتی ویا خدماتی راسر پا نگهداشت ، وضرر های ناشی از ان را در جامعه سرشكن كرد ، واز سوی دیگربا اتخاذانواع سیاستهای محدود كننده، مانندممنوعیت استقرار بسیاری از واحد های صنعتی در داخل محدوده 120 كیلومتری تهران وایجاد عدم صرفه وسهولت های بسیار برای اینگونه واحدها همه ی ان حمایت ها را بی اثر نمود!؟

ادامه مطلب

طبقه بندی: شهرسازی،
برچسب ها: عمران مرکزی، عمران، مقاله، مهندسی عمران، مقاله عمران،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:18 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
دررابطه با مشكلاث ومعضلات كلان شهر تهران انچه ، مقدمتا”دربخشهای پیشین ، مطرح گردید ؛ نخست پرداختن به موقعیت كلان شهرثهران بعنوان مهمترین عضو شبكه وهمچنین سیستم شهرهای كشور بود؛ سپس سعی شد ویژگی مهم وبرجسته ان، در مقایسه با سایر شهرهای این شبكه ، مطرح گردد . در نتیجه دراین رویكرد اولیه به كلان شهر تهران ، دیدیم : گرایش به « تمركز» فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی مهمترین ویژگی ومسئله كنونی ان است.

دربررسی ی مشكل تمركز در كلان شهر تهران، از نظر شناسائی ویژگیها ونتیجه گیری درمورد انها ، انچه اثبات اش به اد له زیادی احتیاج نداشت این بود كه: تمركز در كلان شهر تهران پدیده ایست «ساختاری ـ تاریخی» یعنی جوانب مختلف ان عمد تا“ با توجه به شرایط ساختاری موجود قابل شناسائی است . دراین رویكرد همواره دو نكته مهم بعنوان پیش فرض پایه در نظر بوده است. یكی اینكه: محدوده تاریخی شكل گیری ان محدوده ایست كم وبیش معین یعنی «عمد تا”» به تغیر وتحولات دوران معاصر ، یا سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، مربوط میگردد . بنا براین ، جستجوی علل بوجود امد ن ان در گذشته های دور، و پیوند ان با وضع موجود ، را چندان قابل اهمیت و ضروری نمیداند . دوم اینكه : هنگامیكه بر ساختاری – تاریخی بودن پدیده تمركز تاكید میشود غرض ، ساختار توسعه نیافته درمقایسه با توسعه یافته وروند تاریخی اندو ، میباشد . بعنوان مثال : هنگامیكه در بعد اقتصادی ذ خیره نیروی كار در رابطه با ویژكیهای ساختار اشتغال مطرح میگردد ؛ نیت شناسائی ارتباط عوامل بوجود اورنده تمركز یا این ویژگیهای ساختاری است. فرضا” در كشور های صنعتی حتی هنگامیكه بیكاری به در صد بالائی میرسد ، باز هم ساختار اشتغال ان جوامع (البته تا به امروز !؟) درمقایسه با ساختار اشتغال در جامعه ما تفاوت های ساختاری دارند . علاوه برساختاری ـ تاریخی دانستن تمركز ، ویژگیهای مشروط كننده ان را حاصل تاثیر متقابل ابعاد چهارگانه ؛ اقتصادی ، اجتمائی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیكی ـ فضائی بر یكدیگر ، میداند . بترتیبی كه : تاثیرمتقابل ابعاد مذكور بر یكدیگر«علیت دوری » ای را سبب میگردند، كه درنتیجه ان ، فر ضا“ عللی كه در بعد اجتماعی (جمعیتی) گرایش به تمركز در استقرار ها را سبب میشوند ، موجب شكل گیری عوامل تشدید كننده تمركز دراستقرار فعالیتهای اقتصادی ، میگردند . مثال مشخص : رشد جمعیت وجابجائی ان نخست از روستا به شهر وسپس از شهرهای كوچكتر به مراكز شهری بزرگتر ، كه خود معلول شرایط اقتصادی پیشین است ، موجب عرضه وسیع نیروی كار وبالاخره شكل گیری «فوق» ذخیره نیروی كار ، گردید ؛ وجود فوق ذخیره مذكور بنوبه خود ، هم گرایش به تمركز استقرار فعالیتها در مركز را تشدید نمودو هم بصورت مانع ساختاری در امر توسعه ، در امد. نهایتا” عدم توسعه كافی ودرنتیجه تمركز بیشتر در مركز، از یكطرف به كندی توسعه زیرساختها درسایر نقاط كشور انجامید ، وازطرف دیگرعلی رغم كمبود زیرساختها ، بعضا“ موجب ، استفاده محدود از معد ود زیر ساختهای موجود ، گردید .

ادامه مطلب

طبقه بندی: شهرسازی،
برچسب ها: مقالات مهندسی عمران، مهندسی عمران، عمران مرکزی، عمران، مقاله،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:17 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
در صنعت ساختمان، بهسازی برحسب تعریف ، ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظائفی است در ساختمان، سازهٔ ساختمان یا اجزا و عناصر آن ، که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظائف نیستند.

●جوهر « بهسازی لرزه ای » وفرق آن با « مقاومسازی» چیست ؟
« بهسازی لرزه ای » (Seismic Rehabilitation) بیانگرمفهومی مرکب از دو مفهوم دیگر به شرح زیر است :
اول، « بهسازی » ، که مفهومی است گسترده و فراگیر و دارای وجوه مختلف و متعدد
دوم، « لرزه ای » که مشخص می کند چه نوع بهسازی مورد نظر است. برای شناخت « بهسازی لرزه ای » باید دو مفهوم فوق مورد بررسی و واکاوی قرار داده شوند تا بتوان با نگاه کردن به امر « بهسازی لرزه ای » از زوایای مختلف، جوهراصلی آن را دریافت.
۱) بهســـازی
« بهسازی » (Rehabilitation) درلغت به مفهوم بهتر کردن، اصلاح یا بهبود بخشیدن به وضعی یا شرایطی است .
در صنعت ساختمان، بهسازی برحسب تعریف ، ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظائفی است در ساختمان، سازهٔ ساختمان یا اجزا (Components) و عناصر (Elements) آن ، که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظائف نیستند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: بهسازی و مقاوم سازی،
برچسب ها: مقاله درباره بهسازی، مقاله مهندسی عمران، مقاله، عمران، مهندسی عمران،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:15 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
1- زمین لرزه­های تکتونیکی: زمین لرزه های تکتونیکی در برگیرنده تعداد بسیار زیادی از زلزله­هایی هستند که سالانه در سطح جهان ثبت می­شوند. حرکات صفحات تشکیل دهنده پوسته زمین عامل ایجاد این زمین لرزه ها می­باشد که در فصلهای گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

2- زلزله های آتشفشانی[1]: این زلزله ها فقط در نواحی فعال آتشفشانی اتفاق می­افتد و به انفجارهای آتشفشانی نیز معروف است. شکل بعدی نشان میدهد که زلزله ها و آتشفشانها اغلب در کنار هم و در امتداد مرز صفحات رخ میدهند.

3- زمین لرزه های فروریختی[2] : بر اثر فروریختن غارها و كانالهای زیرزمینی، لرزه‌هایی ایجاد می‌شود كه به نام زمین‌لرزه‌های فروریختی موسومند. این تكانها بسیار كوچك بوده و فقط اهمیت محلی دارند.


4- زمین لرزه های القایی[3]: بر اثر آبگیری یا تغییرات ناگهانی سطح آب دریاچه‌های پشت سدها، تزریق آب یا سیالهای دیگر به داخل زمین و یا استخراج آنها، مخصوصاً درجاهایی كه گسلهای فعال وجود دارد زمین‌لرزه‌هایی ایجاد می‌شود. در واقع دلیل اصلی این لرزه‌ها را می‌توان بارگذاری سریع برروی زمین و یا برداشتن ناگهانی بار زیادی از روی آن ذكر كرد. این لرزه‌ها به نام القایی موسومند. لرزه‌های ناشی از معادن نیز در این دسته قرار می‌گیرند. به عنوان مثال می‌توان به زمین‌لرزه‌ای كه درارتباط با آبگیری و تغییرات فصلی سطح آب دریاچه سد سفیدرود روی داد اشاره نمود.

5- زمین لرزه های ناشی از انفجارها[4]: انفجارهای نظامی و صنعتی، همچنین آمدو شد و یا فعالیت‌های ساختمانی، نیز لرزه‌هایی را ایجاد می‌نمایند كه شدت، زمان وقوع و محل آنها قابل پیشبینی است .

از این به بعد هرجا از کلمه زلزله استفاده می­شود منظور زمین لرزه های تکتونیکی است.

منبع www.daneshju.ir/
طبقه بندی: زلزله،
برچسب ها: انواع زلزله، مهندسی زلزله، مهندسی عمران، عمران مرکزی،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:14 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
پنجم دی ماه سال 1382 برای ایرانیان یاد آور خاطرات تلخ زمین لرزه بم خواهد بود، زلزله ای که طی آن هزاران تن از ساکنان شهرستان بم و اطراف آن را به کام مرگ کشید و بیش از 70 درصد شهر را با خاک یکسان نمود. این در حالی بود که هنوز زخمهای حاصل از زلزله­های گذشته مانند زلزله طبس، منجیل، آوج، اردبیل و ... التیام نیافته بود. باغهای شهرستان طبس هنوز طراوت گذشته خود را بازنیافته و گنبدهای تاریخی آن دیگر چشم هیچ نظاره گری را نوازش نمی­کند از سوی دیگر بر اساس مطالعات انجام شده توسط متخصصان زلزله کشور، بسیاری دیگر از شهر های بزرگ ایران از جمله تهران، تبریز، بندرعباس، شیراز و ... در معرض خطر بالای زلزله قرار دارند و هر لحظه ممکن است فاجعه ای دیگر در نقطه ای دیگر از کشورمان بوقوع بپیوندد.

زلزله عبارتست از لرزش زمین در اثر آزاد سازی سریع انرژی که اغلب موارد در اثر لغزش در امتداد یک گسل در پوسته زمین اتفاق می­افتد. انرژی آزاد شده از محل آزاد شدن آن، که کانون نامیده می­شود، بصورت امواج در همه جهتها منتشر می­شود. این موجها شباهت بسیار زیادی به امواج ایجاد شده در اثر فروافتادن یک سنگ در آب آرام یک حوضچه دارد. به همان ترتیب که ضربه سنگ باعث به جنبش درآوردن امواج آب میشود، یک زلزله امواج لرزه­ای را ایجاد می­کند که در زمین منتشر می­شوند. با وجود اینکه انرژی آزاد شده با فاصله گرفتن از کانون زلزله به سرعت پراکنده شده و میرا می­شود، ولی ابزارهای بسیار حساسی که در سراسر جهان بمنظور ثبت ارتعاشات پوسته زمین نصب شده اند، آن را حس کرده و ثبت می­کنند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: زلزله،
برچسب ها: مهندسی زلزله، عمران مرکزی، عمران، مهندسی عمران، مقاله درباره مهندسی زلزله،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:12 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ر در ساختمان
آسانسور در ساختمان
این مقاله شامل سرفصل های زیر می باشد :
تعریف آسانسور - تاریخچه آسانسور در ایران و جهان
معرفی انواع آسانسور : برقی و هیدرولیکی - ترمز های ایمنی در آسانسور
راهنمای انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی
نحوه بارگذاری آسانسور - نحوه انتقال بار آسانسور به ساختمان - نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در سازه
طراحی آسانسور در نرم افزار ETABS و SAFE
مراحل طراحی و ساخت آسانسور از آماده سازی چاهک تا بتن ریزی
رعایت نکات ایمنی در هنگام نصب آسانسور

قالب مقاله در فرمت PDF می باشد
حجم فایل 1.29 مگابایت و در 38 صفحه است


طبقه بندی: آسانسور، ساختمان،
برچسب ها: آسانسور، مهندسی عمران، عمران، عمران مرکزی،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:11 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آب بندان های شمال علاوه بر تأمین آب کشاورزی و صید ماهی، نقش مهمی در طراوت طبیعت دارد. آب بندان ها همچنین زیستگاه میلیون ها پرنده مهاجر در فصول مختلف است.
● اهمیت حیاتی آب بندان ها در توسعه استان های شمالی
آب بندان ها یکی از منابع مهم تأمین آب برای اراضی شالیزاری است که به ازای هر هکتار آب بندان ۵ تا ۶ هکتار زمین شالیزاری آبیاری می شود. در این آب بندان ها پرورش ماهی شغل سودآوری است که بخشی از ساکنان شمال کشور به آن مبادرت می کنند.با توجه به این اطلاعات به نظر می رسد آب بندان ها در ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان نقش مهمی ایفا می کند.
پراکنش نامنظم باران در استان های شمالی کشور موجب می شود تا در فصل تابستان که اغلب زمین های کشاورزی زیرکشت انواع محصولات است با کمبود رطوبت موجود در خاک مواجه شوند، شدت بالای تبخیر، تعرق و کمبود بارندگی سبب به هم خوردن تعادل رطوبتی خاک و گیاه می شود.
آب رودخانه ها و هرز آب ناشی از بارندگی در فصل های غیرکاشت از طریق کانال ها و پمپاژ به آب بندان ها هدایت شده و در فصل بهار و تابستان برای آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. با حداکثر بازدهی به ازای هر هکتار تا ۵ هکتار از اراضی شالیکاری مشروب می شود. مساحت کل آب بندان های استان های گلستان، مازندران و گیلان ۳۲ هزار و ۹۷۳ هکتار است که آب آبیاری ۸۱ هزار هکتار اراضی شالیزاری را تأمین می کند.
براساس اطلاعات به دست آمده مورخان ساخت آب بندان ها را به ۳ هزار سال پیش نسبت می دهند. اما بررسی ها نشان می دهد که تلاش برای ساخت آب بندان ها و ذخیره آب برای کشاورزی از حدود ۲۰۰ سال پیش بسیار جدی تر شده و حتی نام برخی از مناطق روستاها اکنون با کلمه آب بندان ترکیب شده است.
هم اکنون آب بندان های شمال کشور یکی از منابع تأمین کننده مواد پروتئینی بوده و سالانه علاوه بر تولید قابل ملاحظه آبزیان، تعداد کثیری از ساکنان شمال کشور به پرورش ماهی مشغول هستند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب عمومی،
برچسب ها: آب بندان ها، مقالات رایگان مهندسی عمران، عمران، عمران مرکزی، مقاله،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
محل آغاز گسیختگی در گسل (گسلش) را کانون[1] زلزله یا مرکز درونی[2] می­نامند و در واقع محل اولیه آزاد شدن انرژی در داخل زمین می­باشد. تصویر کانون در سطح زمین رومرکز[3] نامیده می­شود که معمولا محل بیشترین خسارتها می­باشد.

بر اساس ژرفا، زمین لرزه ها را می توان به سه دسته زیر تقسیم نمود:

- كم ژرفا: با ژرفای 0 تا 70 كیلومتر

- متوسط: با ژرفآی 70 تا 300 كیلومتر.

- عمیق: با ژرفآی بیش از 300 كیلومتر (به آین ترتیب كه تاكنون زمین لرزه آی در عمق بیش از 720 كیلومتر رخ نداده است)از نقطه نظر ژرفا، بیشتر زمین لرزه هآی آیران كم عمق می باشند. بیشترین عمق در زمین لرزه هآی رخ داده در فلات آیران تا حدود 60 كیلومتر در ناحیه مكران مشخص شده است. از سوی دیگر آین ژرفا در ناحیه هآی داخلی فلات آیران تا حدود 40 تا 55 كیلومتر می رسد. در ناحیه البرز و شمال آیران مركزی بیشینه ژرفا در حدود 20 تا 25 كیلومتر بوده است. بنابرآین زمین لرزه هآی آیران از نوع كم عمق بوده اند.

مسأله عمق از نظر خسارت زمین لرزه نیز بسیار مهم است، چرا كه در زمین لرزه بسیار كم عمق معمولاً خسارتها به ناحیه رومركزی و حوزه نزدیك محدود می شود و سپس در حوزة دور (فاصله هآی بیش از 50 كیلومتر از سرچشمه) خسارتها بسیار محدود می­گردد (نمونه هایی از چنین زلزله­های کم عمق عبارتند از زلزله منجیل، زمین لرزة طبس با ژرفآی10 كیلومتر و زلزله بم با عمق 8 کیلومتر). از سوی دیگر، هنگامی كه زمین لرزه ژرفآی زیادی داشته باشد (زمین لرزه 1985 مكزیكو، میچوآكان، با بزرگآی Ms=8.1 و ژرفآی 200 كیلومتر، كه موجب خسارتهآی فراوان در فاصله حدود 280 كیلومتری در شهر مكزیكوسیتی به دلیل مسأله اثرهآی ساختگاه گردید)، مشاهده می شود كه خسارتها می تواند به دلآیل ثانویه (نظیر اثر خاك) در فاصله هآی زیاد نیز گسترده شود.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
[1] Focus

[2] Hypocenter

[3] Epicenter

منبع www.daneshju.irطبقه بندی: زلزله،
برچسب ها: کانون و عمق زلزله، عمران مرکزی، مقالات رایگان مهندسی عمران، مهندسی عمران، مقاله، عمران،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:07 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
مشخصات مصالح بكار رفته در سیستم طبق استاندارد امریكا «astm» بوده و طراحی سازه‌ای آن براساس مقررات ملی ساختمانی كانادا و همچنین آئین‌نامه بتن آمریكا «aci» انجام شده است. این سیستم با توجه به نوع مصالح پركننده داخل دیوارهای پلیمری به سه گروه به شكل زیر تقسیم می‌شود:

الف- بتن پركننده غیرمسلح یا مواد پركننده دیگر

ب- بتن پركننده مسلح شده با مواد پلیمری

پ- بتن پركننده مسلح شده با میلگرد فولادی

نوع اول برای ساختمان‌های یك طبقه بدون نیروهای جانبی زیاد و برای نیروهای ثقلی كم، در مناطق با خطر زلزله پایین و بدون باد شدید مناسب است. نوع دوم معمولا در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد كه مقاومت در برابر بارهای جانبی نظیر باد یا زلزله به میزان كم تا متوسط، آن هم در ساختمان‌های یك تا دو طبقه مدنظر باشد، اما قویترین حالت یعنی نوع سوم بیشتر برای ساختمان‌های چند طبقه با نیروهای ثقلی و بارهای جانبی زیاد در نظر گرفته می‌شود، در ایران به واسطه زلزله خیربودن اكثر نواحی، نوع سوم یعنی بتن پركننده مسلح شده با میلگرد فولادی مناسبتر می‌باشد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: زلزله،
برچسب ها: عملكرد ساختمان در مقابل نیروی زلزله، عملكرد ساختمان در مقابل نیروی باد، مهندسی عمران، عمران مرکزی، دانلود مهندسی عمران، مقاله مهندسی عمران،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:06 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( در اثر باد یا زلزله ) به طرق مختلف مقابله می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایر اثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می باشد . ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهای ناشی از آن به مراتب شدیدتر و پیچیده تر از سایر نیروهای مؤثر می باشند . عناصر مقاوم در مقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی ، دیوار برشی و یا ترکیبی از آن دو می باشند . استفاده از قاب خمشی به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر نیروهای جانبی در اثر زلزله باشند احتیاج به جزئیات خاصی دارد که شکل پذیری کافی قاب را تأمین نماید .این جزئیات از لحاظ اجرایی غالبا دست و پاگیر بوده و در صورتی می توان از اجرای دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجرا و نظارت در کارگاه خیلی بالا باشد از لحاظ برتری می توان گفت که دیوار برشی اقتصادی تر از قاب می باشد و تغییر مکانها را کنترل می کند در حالی که برای سازه های بلند قاب به تنهایی نمی تواند در این زمینه جوابگو باشد . حال به ذکر چند نمونه از دیوارهای برشی می پردازیم :

1-دیوار های برشی فولادی : بعضی مواقع ورقهای فولادی به عنوان دیوارهای برشی بکار می روند . برای جلوگیری از کمانش موضعی چنین دیوارهای برشی فولادی لازم است از تقویت کننده های قائم و افقی استفاده شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: دیوار برشی بتنی و فولادی،
برچسب ها: دیوار برشی، عمران مرکزی، دانلود رایگان مهندسی عمران، مهندسی عمران، عمران،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 11:04 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تعداد کل صفحات : 103 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic